Kaj je SUŠ

SUŠ?

SUŠ je kratica za Skupnost Učencev Šole. Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti prek svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. V SUŠ sta vključena po dva učenca iz vsakega oddelka. Sodelujejo lahko učenci od prvega do devetega razreda.

Skupnost učencev šole sprejme letni program dela. Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge:

  • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevov dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
  • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev,
  • organizira šolske prireditve, sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa in informira učence o svoji dejavnosti,
  • načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije),
  • predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodeluje pri uresničitvi idej,
  • oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,
  • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Na začetku šolskega leta je seveda potrebno izvoliti predstavnika oddelka od 1. do 9. razreda. Volitve potekajo na razrednih urah in so tajne in demokratične. Mentorja SUŠ predlaga ravnatelj oz. predstavniki oddelčnih skupnosti, potrdijo pa predstavniki skupnosti učencev šole.

Kaj je ŠOLSKI PARLAMENT?

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov v šoli, ne more pa biti manjše od 9.

Šolski parlament se skliče najmanj enkrat letno. Sklicatelj šolskega parlamenta je ravnatelj, lahko pa tudi mentor skupnosti učencev šole. Pobudo za sklic šolskega parlamenta pa lahko dajo tudi predstavniki oddelčne skupnosti.

Related Images:

Dostopnost